Terapetisk utredning vid AST

Uppsats av Psykolog Sofia IrnellPatientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning - en intervjustudie.

Sofia Irnell
Specialistarbete 2015
Specialistutbildningen för psykologer
Klinisk psykologi med inriktning behandling/psykoterapi

Sammanfattning

När vuxna personer utreds med frågeställning autismspektrumtillstånd (AST) görs en diagnostisk utredning. En sådan utredning kan se olika ut vid olika mottagningar i landet. En utredningsmodell som används är terapeutisk utredning. Den terapeutiska utredningsmodellen inkluderar ett behandlande syfte där ökat välmående hos patienten eftersträvas.

En viktig terapeutisk komponent enligt denna utredningsmodell är att patienten är aktivt deltagande i utredningsprocessen. Det saknas forskning gällande terapeutiska utredningar för vuxna personer med AST. Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp patienter upplevde delaktighet och påverkan på välmåendet vid terapeutisk utredning.

En kvalitativ explorativ design användes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer som genomgått terapeutisk utredning där utredningen utmynnat i en AST diagnos utan utvecklingsstörning. Analysen utmynnade i tre kategorier och tio subkategorier. Intervjupersonerna beskrev att utredningen innebar en bearbetning av känslor kring uppväxtår och nusituation och att upplevelsen att välmående påverkades i positiv riktning.

Det personerna beskrev som välmående var bl a en ökad förståelse för sitt fungerande, acceptans för svårigheterna samt en stärkt identitetsupplevelse. Dessutom gavs beskrivningar att man efter utredningen försökte anpassa de egna kraven på sig själv utifrån faktisk förmåga. Vidare beskrevs minskad stress i sociala kontakter. Upplevelse av delaktighet var viktig för att processen och resultatet skulle kännas meningsfullt. Upplevelsen av delaktighet var förenat med att förstå sammanhanget och de delmoment utredningen utgjorde samt att få ett gott bemötande. I berättelserna framkom behov av att utredningen skulle innehålla en uppföljningsfas. Även behov av en ökad tydlighet i hur information presenterades under utredningen framkom.

Den terapeutiska utredningen innehåller flera inslag av det som erfarna kliniker och forskare betonar som viktiga inslag i behandling för personer med AST. Helhetsintrycket är att detta sätt att utreda innebär en god behandlingsintervention för att öka personens upplevelse av välbefinnande. Slutsatsen blir att det utifrån såväl ett vård- som patientperspektiv är av vikt att utforma den diagnostiska utredningen som en terapeutisk utredning för att påverka personens välmående men att det finns skäl att göra ytterligare anpassningar av metoden för att passa denna patientgrupp. Ofta skiljer man inom vården på utredning och behandling och följden kan bli att man har en utredningsenhet och en behandlingsenhet. Resultatet i denna studie tyder på att det finns skäl att tro att behandling och utredning inte bör hanteras som två skilda moment.

pdfLadda ned hela uppsatsen.

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy