Handledning

Handledning hos Psykolog Sofia IrnellAtt arbeta med människor inom vård, omsorg och skola innebär att använda sig själv som redskap.

För att trivas och få möjlighet att utvecklas i sitt arbete kan man få handledning. Handledning är också ett sätt att orka ge av sig själv i kontakten med den/de som står i fokus.

Komplicerade situationer kan uppstå i arbetet som väcker känslor och reaktioner hos en själv och i arbetsgruppen vilket kan hanteras i en handledningssituation. Handledning innebär kompetensutveckling och är ett sätt att kvalitetssäkra en verksamhet.

Den handledning som ges kan i grova drag delas in i metodhandledning, processhandledning och teamhandledning. Insatsen kan ske i grupp eller individuellt, löpande över tid eller som punktinsats. Handledningen kan ske utifrån olika teoretiska perspektiv vilket avgörs av frågeställning och behov. Ibland kan uppdragsgivaren ha önskemål om handledning och utbildning i en specifik metod, t ex lågaffektivt bemötande. Då görs ett upplägg utifrån det specifika önskemålet.

Metodhandledning

Ibland är behovet av handledning att få vägledning kring ett väl avgränsat problem och metod. Denna typ av insats är ofta en kombination av utbildning och handledning. Handledning kan ge stöd och möjlighet till kompetensutveckling.

Processinriktad handledning

I denna handledning är ingången mer öppen och de behov som framträder vid träffarna är de som står i fokus. Detta innebär en personalstödjande insats som förebygger svårlösta problemsituationer och som främjar utveckling och trivsel i arbetsgruppen.

Teamhandledning

Inom många verksamheter arbetar man i tvärprofessionella team. Ibland uppstår ärenden som är svåra att veta hur man gemensamt ska hantera för att komma vidare t ex frågor kring rollfördelning såväl inom teamet som till vårdgrannar och andra samarbetspartners. Att med handledarens hjälp "lyfta blicken" kan ge perspektiv och möjlighet att utveckla teamarbetet och verksamheten.

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy