Integritetespolicy

Information rörande behandling av personuppgifter

Sedan maj 2018 gäller en ny lagstiftning beträffande hanteringen av personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR). Lagstiftningen syftar till att skapa ökad kontroll över hur personuppgfter behandlas. För att tydliggöra vad lagstiftningen innebär följer här nedan information om hur du som klient/ patient berörs av hanteringen av dina uppgifter.

Inom ramen för psykologisk behandlingsverksamhet kompletteras Dataskyddsförordningen av andra regler t e x krav på journalföring enligt patientdatalagen. Så även lagar som berör sekretess och tystnadsplikt.

Personuppgiftsansvarig

Behandlaren / psykologen är ansvarig för alla de uppgifter som hanteras i samband med kontakten med dig som klient/patient.

Dataskyddsombud

Behandlaren / psykologen har rollen som dataskyddsombud.

Ändamål och rättslig grund för behandling

De uppgifter om dig själv som du lämnar används för att möjliggöra en säker vård. Uppgifter sparas löpande genom journalskrivning i det journalsystem som används. Innehållet i journalen är även en informationskälla för dig som klient / patient.

Som legitimerade psykolog har man journalföringsplikt. Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Uppgifter som lämnas av dig som patient är viktiga att spara i händelse av ett tillsynsärende.

Lagringstid

Samtliga lämnade uppgifter raderas efter en viss tidsperiod. Detta i enligt med de regler som föreligger i Patientdatalagen. Journalanteckningar raderas tidigast tio år efter den senast genomförda anteckningen. Den e-post som inkommer via kontaktformuläret på webbsidan raderas efter 14 dagar.

Dina rättigheter

Som klient / patient har du rätt att få ta del av dina journaluppgifter. Du har också rätt, med hänsyn till de begränsningar som följer av Patientdatalagen, att få dina journaluppgifter rättade, raderade och begränsade samt under vissa omständigheter även invända mot behandlingen av dina uppgifter. Som klient har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandling av dina personuppgifter.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla uppgifter som du som klient / patient lämnar under behandlingen faller inom ramen för reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Dessa regler följs alltid av verksamheten. Om uppgifter uppgifter lämnas till utomstående part måste du ha samtyckt till detta. Det finns dock särskilda fall då behandlaren har skyldighet att lämna ut uppgifter även utan ditt samtycke, t e x när en minderårig individ far illa.

Journalinnehåll

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och Patientdatalagen har verksamheten vissa krav beträffande innehållet i din journal. Det gäller krav på uppgifter om din identitet, väsentlig information om bakgrunden till din vård, bedömningar som behandlaren/ psykologen gjort, planeringar för åtgärder och de åtgärder som har genomförts. Behandlaren / psykologen måste också dokumentera vilken information som har lämnat ut till dig som patient, behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser, liksom alla eventuella ingående och utgående handlingar.

Samtycke till behandling av personuppgift

Vid det första besöket behöver du ge samtycke till att dina uppgifter hanteras på det sätt som beskrivits ovan. Du kan alltid ta tillbaka detta samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har skett fram till och med den tidpunkten. Om du väljer att inte samtycka kommer kan ingen behandling utföras.

Om verksamheten

Väntrum hos Psykolog Sofia Irnell Foto: Eva OhlströmMottagningen finns i gamla fängelsets lokaler på Dag Hammarskjölds väg i centrala Uppsala.

En del av verksamheten är förlagd ute hos uppdragsgivare.

Läs mer: Om verksamheten

Om mig

Psykolog Sofia Irnell i soffan på mottagningen. Foto: Eva OhlströmJag har arbetat som psykolog i 25 år inom olika landstingsverksamheter.

Sedan 2015 har jag också drivit egen mottagning i centrala Uppsala. Under 2016 övergick jag från Dag Hammarskjölds psykologmottagning till Irnell psykologmottagning & konsult.

Läs mer: Om mig

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy